Голяма инвестиция в електрическата подстанция в  Самоков

Електроенергийният системен оператор- ЕСО ЕАД започва мащабна инвестиция на стойност близо четири и половина милиона лева – съобщиха от Общината. Това е най-сериозният инвестиционен проект в техническата инфраструктура в Самоков през 2020 г. Преди около година ЕСО закупи общински терен, който бе присъединен към общата площ на подстанцията, тъй като инвестицията включва подмяна с изцяло нови съоръжения и с разширяване на съответния сервитут.

За целта е изготвен и Подробен устройствен план – план за застрояване, съгласуван от кмета на общината. В срок от 10 месеца в рамките на инвестицията ще бъде извършена реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV и на закрита разпределителна уредба 20 kV в подстанцията на изхода на Самоков. Реконструкцията ще даде възможност  към подстанцията да се присъединят нови 110 киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района. За целта се предвижда подмяна на схемата на подстанцията, при което ще се подменят съоръженията и начина на присъединяване към системата.

Въвеждат се изцяло нови релейни защити и се осигуряват нови изводи са осъществяване на допълнителните връзки. След изпълнение на реконструкцията на откритата разпределителна уредба се предвижда присъединяването към подстанцията на електропроводите  „Ястребец” и „Белчин”, като ще се изградят нови връзки. С изпълнението на инвестиционния проект на ЕСО ЕАД съществено ще подобри електрозахранването на населените места от Община Самоков и на курорта Боровец, както и ще се гарантира сигурността на електсроснабдяването, тъй като ще се осъществява от два източника.

Очаква се значително да се подобри и мощността, въпрос нееднократно поставян пред Електроразпределителното дружество ЧЕЗ във връзка със старта на активния зимен сезон и необходимостта от гарантирано захранване на туристическата инфраструктура – лифтовете и системите за изкуствен сняг.

 

В ФБ се дава пояснение за ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД. Той е създаден на 04.01.2007 г. като дъщерно дружество на НЕК ЕАД. На 4 февруари 2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на „Националната електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, съгласно изискванията на третия либерализационен пакет. Това бе последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.
Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.
При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите като въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг. В дружеството са внедрени и се използват система за управление на активи (SAP/R3), система за диспечерско оперативно управление на ЕЕС (SCADA) и Географската информационна система (ГИС).