Гласуват бюджета утре

Утре ще се проведе първата за годината сесия на Общински съвет. През всички Постоянни комисии бе разгледан бюджетът за 2018г. и планираните за ремонти и изграждане обекти. Преди седмица бе проведено и обществено обсъждане. Според проучване на сайта „Самоков инфо“ сред съветниците утре бюджетът ще бъде гласуван със „За“, но вероятно ще има и изказвания по него.

Според проекта за бюджет приходите са в размер на 38 345 898 лв., в т.ч.: за делегирани от държавата дейности в размер на 15 898 972, в т.ч., обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 14 519 796 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 10 508 лв.

Преходният остатък от 2017 година е в размер на 1 380 303 лв.,  в т.ч. с целеви характер –  693 937 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 22 446 926 лв. в т.ч.: данъчни приходи в размер на 3 702 000 лв., неданъчни –  8 266 014 лв., трансфери за местни дейности в размер на 2 095 000 лв., в т.ч.: обща изравнителна субсидия 1 036 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 184 400 лв.  Целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности е 874300 лв., временни безлихвени заеми са а „- 812 111 лв.

Преходен остатък от 2017 година в размер на 9 509 026 лв.,  в т. ч. с целеви характер – 304 233 лв.

По разходите в размер на 38 345 898 лв., разпределени по функции и дейности – за делегираните от държавата дейности в размер на 15 898 972 лв., за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 10 508 лв. във функция „Образование” и 21 340 лв. във функция „Култура, за местни дейности в размер на 22 446 926 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 750 000 лв.

Капиталовите разходи са  8 547 311 лв. Планирано е, че разчетите за целеви разходи и субсидии са – членски внос – 52 080 лв., обезщетения и помощи по решение на Общински съвет: 50 000 лв. за погребения и за други цели; 59 000 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков- с. Клисура, Самоков- с. Гуцал, с. Гуцал- гр. Костенец, стипендии в размер на 10 000 лв. /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2018 г./ 

Предвидени са и субсидии за : Читалища – 447 300 лв., за обезпечаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност, за Спортни клубове и организиране на спортни състезания– 250 000 лв., субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза, организации с нестопанска цел – 5 900 лв., средства за фонд „Култура” в размер на 438 036 лв. в т.ч. разходи по Културния календар на община Самоков в размер на 400 565 лв.

Проектът на бюджет предлага разходи за представителни цели на кмета – 15 000 лв., както и разходи за международна дейност на кмета на общината в размер на  5 000 лв., разходи за представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници в размер на 11 800 лв. и разходи за празници в селата в размер на   36 500 лв. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС Силвия Стойчева се предлага да са в размер на 7 500 лв.

5.6.Пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство/населено място до гр. Самоков, а за изпълнителите в кметствата/ населените места до 2 пъти месечно. За кметовете на кметства Гуцал, Марица и Радуил средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно.

Предлага се съветниците да гласуват максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер на 1 630 000 лв., максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 1 630 000 лв., както и намерения за поемане на нов дълг, за който са предоставени данни в Приложение № 24.

Предлага се одобряване на максималния размер на наличните към края на годината задължения за разходи в размер на 4 264 531 лв., а размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година, е  815 345 лв.