Все повече шофьори от Самоков карат с дрога и след чашка

Статистиката е тревожна, тъй като все по-често се установяват водачи на превозни средства, управляващи след употреба на алкохол или наркотични вещества – сочат данни на полицията в Самоков

Началникът на РУ на полицията в Самоков Васил Попов представи годишния отчет за дейността на структурата. Както е известно,  от края на месец януари 2017 година Васил Попов бе назначен със заповед на министъра на вътрешните работи на длъжността началник.

Отчетът съдържа данни за постигнатите резултати в обслужваната територия и за някои от по-характерните случаи.

През 2018 година цялостната дейност на полицията се е осъществявала съобразно изготвените и утвърдени планове, съобразени със спецификата на обслужваната територия и приоритетите за работа на МВР, постъпилите текущи указания, промените в законодателството и задачите, произтичащи от изменението на оперативната обстановка.

Цялостната дейност в обслужваната територия от РУ – Самоков се извършва от служителите на охранителна и криминална полиция във взаимодействие с разследващите полицаи.

За календарната 2018 година са били заложени приоритетни задачи, сред които утвърждаване, популяризиране и реализиране на заложените задачи по приближаване полицейското обслужване до населението на община Самоков, и стратегическите насоки за развитие и реализация на интегрирания модел; активизиране на превантивната дейност; подобряване качеството на прием на гражданите и работа с жертвите на престъпления; борба с престъпността; осигуряване на обществения ред; безопасността на движението, като при провежданите специализирани полицейски операции се обръща особено внимание на безопасността на децата и пешеходците; недопускането на терористични прояви; стриктното спазване правата на човека и основните свободи;  закрила на детето и недопускане прояви на домашно насилие; контрол и взаимодействие с лица, осъществяващи охранителна дейност;  разпространение и употреба на упойващи и наркотични вещества.

„В резултат на набелязаните приоритетни задачи може да се отчете, че голяма част от извършителите са установени и срещу тях са предприети законови мерки“ – посочва Васил Попов.

Според данните се забелязва тенденция на намаляване на криминалната престъпност в сравнение с регистрираната за същия период на 2017 година.

„Важно е да бъде отчетено, че и през 2018 година в РУ-Самоков продължиха да се регистрират случаи на опити за въвеждане в заблуждение и измама на хора, предимно пенсионери, чрез телефонни обаждания с предложения за печалба, възникнали пътни инциденти и др. подобни. След своевременно уведомяване на полицията и предприетите незабавни действия от страна на служителите на управлението са осуетени направените опити за такъв вид измами“ – посочва се още в отчета.

Общият брой на регистрираните престъпления за 2018 година в обслужвания район  е 704 броя, като за същия отчетен период на 2017 година техният брой е  722 броя.

Процентно изразената разкриваемост на регистрираните престъпления от служителите на РУ – Самоков за 2018 година е 52,97%.

В обслужваната територия от Районно управление – Самоков от началото на 2018 година се забелязва значително увеличение на разкриваемостта на извършените престъпления.

От регистрираните 1 убийство, 4 полови престъпления и 5 грабежа, всичките са разкрити.

При престъпленията против собствеността на гражданите разкриваемостта също има повишение, 27,75% процента при 289 регистрирани престъпления.

Извършена е и значителната работа на служителите в дейността по акцизните стоки. През 2018 година полицейските служители са установили и иззели големи количества стоки без български акцизен бандерол. Общият брой на извършените проверки е 196 броя, при които са установени и иззети са 15 817 къса цигари, установени и иззети са 83 кг нарязан тютюн; установени и иззети са 371 литра алкохол.

 

Както е известно, Районно управление – Самоков обслужва най- голямата територия и население с най-голяма численост в Софийска област. Принадлежи към структурата на Областна Дирекция на МВР – София и обслужва град Самоков, 22 села, 26 вилни зони и 3 туристически комплекса, единият от които е с национално значение – Боровец, с общо население около 40 000 души. В РУ – Самоков са структурирани две групи – “Криминална полиция” и “Охранителна полиция”, като са обособени и два участъка – Боровец” и Участък „Седми квартал”.

„Личният състав на управлението е доста подготвен и смятам, че както досега така и за в бъдеще, ще използва пълния си капацитет и възможности в дейността по опазване на обществения ред, безопасността и сигурността на гражданите в община Самоков. Към настоящия момент кадровото обезпечаване на РУ- Самоков е в доста добро състояние в сравнение с предходните години. Съществуват едва 6 вакантни длъжности от общия щат на управлението, като положителното е, че в патрулно-постовата дейност има обявена конкурсна процедура за назначаване на длъжност „полицай“ и предстои заемането на овакантените две на брой длъжности.

Положително също е, че в униформения състав на управлението през 2018 година са заети овакантени изпълнителски длъжности, преминати са курсове за повишаване на  професионалната полицейска подготовка.

Провеждат се дистанционни курсове на обучение на спечелили конкурси държавни служители от МВР за заемане на по-висока по вид длъжност.

Положителното, което не мога да не отбележа е, че значително е подмладен личният състав и в управлението служат много млади и добре подготвени професионалисти. Заедно със старите и опитни служители смятам, че за 2018 година се доказа ефективността на екипната работа на управлението и това е основното за отчитане на толкова високи резултати в дейността“ – посчва още Васил Попов.

Материално-техническото състояние и през 2018 година значително е подобрено. В партньорство с Община Самоков е финансирано обследване за енергийната ефективност на сградата на РУ – Самоков и впоследствие сградата се включи по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020,  Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони”, Процедура: „BG16RFPО001” Енергийна ефективност в периферните райони” за внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Както писахме, сградата на управлението бе напълно реновирана и приведена съгласно всички изисквания, подменени бяха врати и прозорци, изградена бе рампа за хора с увреждания и други дейности.

Доставени бяха и четирите нови служебни високопроходими леки автомобили, с марката „Грейт Уол“, модел „Ховър“, както и получените преди това нови автомобили „КИА Сийд“, ползвана от пътна полиция, а също и патрулните автомобили „Опел-Астра“.

Районно управление – Самоков разполага и с уреди от най-висок клас за установяване наличието на алкохол в издишвания въздух от водачите на МПС, както и за наличие употребата на наркотични вещества.

В тази насока служителите от „Пътна полиция“ в РУ – Самоков ежедневно извършват проби на водачите на превозни средства с тези технически средства за контрол.

Статистиката обаче е доста тревожна, тъй като все по-често се установяват водачи на превозни средства, управляващи след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Установените водачи на МПС, управляващи след употребата на наркотични вещества, са 25.

За календарната 2018 година са установени общо: неправоспособни водачи на МПС – 166 броя; установени водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол – 176 броя.

Регистрираните престъпления по чл. 343б от НК – (алкохол над 1.2 промила) през 2018 година са 59.

Регистрираните престъпления по чл. 343в  от НК (наказания по административен ред) през 2018 година са 46.

Като цяло административнонаказателната дейност по Закона за движение по пътищата и Кодекса за застраховането през 2018 година значително се е повишила в сравнение с миналогодишния период,което е видно от отчетените резултати, а именно: общ брой съставени АУАН за 2018 г. – 1 860; общ брой съставени фишове през периода на 2018 г. 925. Общият брой на издадените за 2018 година заповеди за прилагане на принудителна административна мярка са 558.

За отчетния период са установени нерегистрирани по надлежния ред общо 27 превозни средства.

В обслужваната територия от Районно управление – Самоков за 2018 година са регистрирани общо 167 пътнотранспортни произшествия. Тежките ПТП за 2018 г. са 11,  при които няма убити, с 16 ранени за тази година.

За съжаление се наблюдава и тревожна статистика по отношение на случаите на лица, придобили или държащи наркотични вещества. През 2018 година са установени общо 30 случая на лица, съхраняващи наркотични вещества.

„Съставът на РУ – Самоков полага активни усилия за противодействие на този вид престъпления и смятам, че ще продължава добрата разкриваемост на тези прояви. Основно усилията на състава на Районно управление – Самоков са насочени към предотвратяване извършването на престъпления, работа по посещение на местопроизшествия и разкриване на престъпления, охрана на масови мероприятия, както и подобряване на полицейското обслужване на гражданите чрез търсене на партньорство с обществеността и увеличаване чувството им за сигурност“ – заяви началникът на полицията в Самоков Васил Попов.

След направения анализ на оперативната обстановка са били установени местата и часовите диапазони на извършване на престъпления в малките населени места. В тази насока бяха променени маршрутите за движение и разпорежданията за работа на служителите от патрулно- постовата дейност и пътния контрол, както и работното време на полицейските и младши полицейските инспектори в малките и отдалечените населени места.

С превантивен характер и с оглед недопускане извършването на престъпления и нарушения на реда е било предвидено и са се насочвали патрули в различни часови диапазони в селските райони с оглед осигуряването на засилено полицейското присъствие.

 

Провеждани се специализирани полицейски операции по различни направления на дейност. Провеждани са и проверки, съвместно с представители на Общината и други контролни органи в питейни и увеселителни заведения, както и във всички обекти с нощен режим на работа.

„Продължава активната работа по засилване полицейското присъствие и периодично провеждане на операции в района на централната градска част и територията на кв.”Възраждане” в гр. Самоков.

За отчетения период на 2018 година са планирани и проведени общо 74 полицейски операции.

Превантивен ефект имаше и ежедневното посещаване на отдалечените населени места и вилни зони с цел предотвратяване  и разкриване на кражби от домовете на гражданите.

За улеснение на гражданите, търсещи услугите на полицията, както и за пострадалите от престъпления в сградата на РУ – Самоков е изградено приемно помещение. Отчитам, че е положителен резултатът от прекия контакт на представителите на обществото с органите на полицията. По този начин е съкратено времето за реакция от подаване на жалбата до започване работата по случая. Необходимо е известно подобряване на материалната база на приемното помещение“ – казва се още в отчета.

За 2018 година през приемното помещение в РУ-Самоков са преминали и е осъществена дейността с общо 398 граждани по различни поводи.  

 От служителите на „Териториална полиция“ в РУ – Самоков е осъществен прием на граждани в 2 635 случая за календарната 2018 година.

Ежеседмично е осъществяван и отдалечен прием в населените места, както от ръководството на Районното управление, така и от представителите на „Териториална полиция”, с цел повишаване удовлетвореността и комуникацията на гражданите с представителите на полицията.

Дейността по прием на граждани ще продължава и в обособените приемни помещения и в кметствата на селата.

В отчета се припомня, че изключително важно място заема работата на полицията в учебните заведения.

За целта продължи и успешно завърши работата по проект „Детско полицейско управление” на територията на общината. Смятам, че в тази работа бяха подбрани едни от най-опитните и компетентни служители по своето направление на дейност от управлението.

Друга полезна практика намирам в провеждането на дни на „Отворени врати в РУ” и популяризирането на дейността на полицията, познаване на дейността и законите сред подрастващото поколение.

Важен акцент в работата на РУ – Самоков е гарантиране сигурността и безопасността на учениците. В тази връзка и на основата на опита, са определени маршрутите на придвижване на учениците до учебните заведения, както и времето и уязвимите зони в Самоков. Осигурено е засиленото присъствие на униформени служители в районите около учебните заведения, както и на конфликтните кръстовища около тях.

Проведените специализирани лекции и беседи с деца и проведените състезания, викторини и други през периода на 2018 г. са общо 43“ – посочва Васил Попов в своя отчет.

 В сътрудничество и в съвместна дейност с общинска администрация се е осигурявала охраната на обществения ред и безопасността преди, по време и след провеждане на тържества и празници – значителен брой културни мероприятия, традиционно честване на празника на Самоков, както и ежегодните събори в селата.

От изключително значение се е явила и отличната комуникация и осигуряване на непрекъснато взаимодействие на РУ-Самоков с представители на Община Самоков във връзка с постъпили молби и разрешения за организиране на масови мероприятия и необходимостта от осигуряване на временна организация на движението по участъците от общинската пътна инфраструктура.

И за отчетения период на 2018 година е осигурена охраната на обществения ред на общо 84 масови мероприятия.

За календарната 2018 година на обслужваната територия са регистрирани случаи на нарушаване на обществения ред,  предимно за нарушаване на нощната тишина и времето за почивка на гражданите, съгласно разпоредбите на Наредба №1 на община Самоков.

В дежурната част на РУ – Самоков са постъпили от началото на годината 3 092 сигнала.

 

Повечето от сигналите на гражданите са за нарушенията на обществения ред и са регистрирани в дежурната част на РУ – Самоков след 22 часа и на тях се реагира от дежурните сили на патрулно-постовата дейност. При установени маловажни случаи са отправени писмени полицейски предупреждения на основание чл.65 от ЗМВР, а в останалите случаи за започнати административнонаказателни производства и са съставени актове за установените административни нарушения.

В Районно управление – Самоков от началото на 2018 година са задържани  общо 754 лица.

Общият брой на съставените административни актове на разпоредбите на Наредба  №1 и Наредба № 3 на Община Самоков от началото на 2018 година на обслужваната територия възлизат на 445 броя.

За отчетния период са регистрирани случаи на извършени хулигански прояви и са  осъдени 17 лица по Указа за борба с дребното хулиганство.

Като цяло администартивнонаказателната дейност, осъществявана от полицейските служители през 2018 година, се е запазила на значително високо ниво в сравнение с миналогодишни периоди, което е видно от постигнатите резултати на „Охранителна полиция“, а именно: общ брой съставени АУАН през периода на 2018 г. – 5 123.

„Не мога да не скрия своето задоволство и при установените случаи на нарушените разпоредбите на Закона за закрила на детето. През 2018 година полицейските служители са установили общо 43 административни нарушения, за което са съставили актове за допуснатите нарушения.  Подобна тенденция се забелязва и в работата на служителите от „Териториална полиция“ на РУ – Самоков по работа с преписки, образувани по молби и жалби на гражданите, които за отчетения годишен период възлизат на 5 279 броя“ – посочи още началникът на РУ на полицията Васил Попов.

В отчета се сочи, че съставът на РУ – Самоков се стреми към продължаване на диалога и ежедневно провеждане на срещи между представители на местната власт и органите на полицията с цел набелязване на съвместни действия за повишаване на сигурността на жителите на Община Самоков. Припомня се, че е налице добрата комуникация с Община Самоков.

„В ежедневната полицейска дейност на Районно управление – Самоков изключително важно място заема дейността по изграденото видеонаблюдение. Към настоящия момент управлението има изградено видеонаблюдение от ново поколение /HD/ с камери с висока резолюция, позволяваща разчитането на регистрационни табели на превозни средства, за което сме благодарни на Община Самоков.

Въведеното видеонаблюдение на територията, обслужвана от РУ-Самоков, включва наблюдение по основните входно-изходни пътни артерии и на уязвими места и кръстовища на територията на гр.Самоков, както и включване чрез отдалечен достъп на селата в общината.

Гласуван е отново бюджет за през настоящата 2019 година по направление „Видеонаблюдение“ и смятам, че значително ще се доразвие дейността в селата, както и в рисковите участъци на гр.Самоков.

През периода си на работа действащата система за видеонаблюдение значително подпомогна работата на полицията по разкриване на престъпления, нарушения на реда и възникнали пътни инциденти.

При извършения анализ на дейността през този период и с оглед разширяване техническото оборудване в управлението и развитие на технологиите, се засилва необходимостта от определяне на служител в управлението, който изцяло да е ангажиран в тази насока“ – заявава в отчета си Васил Попов.

Той препоръчва да бъде изведена още една положителна практика в ежедневната полицейска дейност на Районно управление – Самоков през зимния туристически сезон в курорт Боровец през месеците декември-април, когато се сформира „ски патрул” на територията му.

„След извършената модернизация на ски съоръженията в к.к.Боровец се увеличи значително туристическият поток през активния зимен туристически сезон. Това от своя страна наложи изготвянето на цялостен обзор на дейността в обслужваната територия. Установено и осигурено е полицейско присъствие в изградените ски зони. Тази дейност е осигурена чрез подписан договор за партньорство между ОДМВР – София и фирма “Бороспорт” АД. По силата на това споразумение за сигурността и безопасността на туристите в района на ски пистите, се сформират съвместни ски патрули от служители на РУ-Самоков и представители на фирмата. Изготвена и утвърдена е инструкция за работата на ски патрулите и зоната за отговорност на територията на к.к. Боровец от тях“ – пояснява Васил Попов.

В заключение отчетът обобщава, че цитираните показатели на дейността на РУ – Самоков през 2018 година затвърждават тенденцията към повишаване в пъти на количествените и качествени показатели на ежедневната полицейска дейност, съпоставена с предходния отчетен период и на 2017 година. Личната оценка за дейността на управлението, дадена от  началника на полицията в Самоков е много добра.

 

 

 

 

 

saitsamokov7### 22