Властта увеличи планирани разходи

За обезпечаване плащането за изработка на градски план за организация на движението в града съветниците в петък на сесията си увеличиха планираните разходи с 4 440лв. За изграждане на детска площадка в двора на ЦДГ «Детелина» от 15 000лв. разходите се завишиха на 32 987лв., за площадка в «Звънче» от 15 000 лв. на 20 724лв., за площадка в «Пролет» – 26 742лв. Добавиха се разходи и за монтаж на детски съоръжения в «Детелина» – 9 062лв., за Звънче» – 5 737 лв., за „Пролет”- 9 047 лв. Бе увеличена и сумата за ремонт в общите сгради на Поликлиниката, за оборудване с метални пейки и противопожарни шкафове, както и за ремонт на Детско и Роделно отделения. Предвидиха се 79 026лв. за въвеждане в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и провеждане на неотложни аварийни и спасителни работи в участъците на четвъртокласната общинска пътна мрежа. Съветниците завишиха планиранете разходи с 576лв. и за закупуване на компютърна операционна система в Библиотеката, във връзка с осигуряването на лиценз за операционна система на компютърния кабинет там. От 30 000лв. на 37 730лв. увеличиха разходите за доплащане за канализация с дължина 21 м., преминаваща през частен имот № 598, парцел VІ, на с. Широки дол. Планираните 15 000лв. се увеличиха на 36 450лв. за изграждане на детска площадка до 5-ти блок в “Самоково”. Добави се и нова позиция в Списъка за капиталови разходи в § 52–05 „Придобиване на стопански инвентар” с наименование: „Доставка и монтаж на детски съоръжения на детска площадка до бл. 5 в кв. Самоково” на стойност 6 584 лв.