Вили в Марица

cropped-wallpaper-1266599

С разрешение и по решение на съветниците, както и на други институции, в землището на село Марица ще се построят нови вили. Решението съветниците взеха на сесията през октомври във връзка с подадено заявление от Венцислав Михайлов, относно разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на имот в местността „Брезов рид“, землище на с.Марица.

ОбС разреши изработването на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот, като се извърши промяна предназначението на земята и се обособи поземлен имот за рекреационна устройствена зона – вилна зона за изграждане на вилни сгради при следните показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 40%; интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – мин.50%, височина на сградите – до 7 м.

Сградите трябва да бъдат със застроена площ 100м2. Предвижда се изграждане на водопроводно отклонение за питейно-битови нужди от съществуващ водопровод. Битово-фекалните води ще се заустват в изгребна яма. Предвижда се изграждане на две вили.