Бюджетът за тази година

През всички ПК към Общински съвет мина докладната на кмета, в която се дават параметрите на проекта за бюджет на Самоков за тази година.

Приходите са в размер на 39 570 265 лв., за делегирани от държавата дейности – 18 935 251, обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 552 521 лв., собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 13 146 лв., преходен остатък от 2018 година в размер на 2 397 527 лв.,  в т.ч. с целеви характер –  1 490 259 лв.

Приходи за местни дейности в размер на 20 635 014 лв. в т.ч.: данъчни приходи в размер на 3 850 000 лв., неданъчни приходи в размер на 8 424 939 лв., трансфери за местни дейности в размер на 2 191 300 лв., в т.ч.: обща изравнителна субсидия в размер на 1 048 300 лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 202 700 лв., целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 940 300 лв, временни безлихвени заеми в размер на  527 489 лв., преходен остатък от 2018 година в размер на 7 217 960 лв.,  в т. ч. с целеви характер – 18 418 лв.

Разходите са в размер на 39 570 265 лв., разпределени по функции и дейности

За делегираните от държавата дейности в размер на 18 935 251 лв., за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените им приходи в размер на 13 146 лв. във функция „Образование” и 50 000 лв. във функция „Култура”, за местни дейности в размер на 20 635 014 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 469 244 лв.

Програма за капиталовите разходи в размер на 7 555 375 лв

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 940 300 лв.

Кметът на общината определя числеността на персонала в рамките на средствата, определени по бюджета, с изключение на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети

55 000 лв. за погребения и за други цели; 59 000 лв. за дофинансиране на вътрешноградския транспорт и на обществения превоз по линии Самоков- с. Клисура, Самоков- с. Гуцал, с. Гуцал- гр. Костенец.

Стипендии в размер на 10 000 лв. /за стипендии, осигурявани от местни приходи за студенти и ученици с изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта през 2019 г./ 

Субсидии за:

Читалища – 502 970 лв., за обезпечаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност.

Спортни клубове и организиране на спортни състезания– 263 632 лв.

Субсидии за работни заплати и осигуровки на треньори към спортните клубове, работещи в обществена полза, както и за организации с нестопанска цел – 5 900 лв.

Средства за фонд „Култура” в размер на 356 739 лв. в т.ч. разходи по Културния календар на община Самоков в размер на 283 865 лв.

Лимити за разходи:

СБКО в размер до 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 14 800 лв.

Разходи за международна дейност на кмета на общината в размер на  5 000 лв.

Разходи за представителни цели за кметове на населени места и кметски наместници в размер на 11 800 лв. и разходи за празници в селата в размер на   36 500 лв.

Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 7 400 лв.

Пътни разходи срещу представени разходно-оправдателни документи при пътуване с автобусен транспорт или лично превозно средство на кметовете на кметства и кметски наместници за до 6 пътувания месечно от съответното кметство/населено място до гр. Самоков, а за изпълнителите в кметствата/ населените места до 2 пъти месечно.

За кметовете на кметства Гуцал, Марица и Радуил средствата за покриване на транспортни разходи са по 60 лв./ месечно. 

Максимален размер на  общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в размер на 1 437 865 лв. Одобрява максималния размер на наличните към края на годината задъл жения за разходи в размер на 4 530 753 лв.,  максимален размер на поетите ангажименти за разходи, налични към края на 2019 година в размер на 15 102 509 лв., размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година, е в размер на 500 000 лв.

Сумата за съфинансиране на Общината по проекти на „Красива България“ е 97 063лв.