Асоциация „Хидроенергия“: Недостатъчните валежи са причина за водната криза

768x432

В дискусията за сушата, безводието и водните режими в десетки градове се включват и от Асоциация „Хидроенергия“

Според представители на Асоциацията твърденията, че безводието е причинено от частните ВЕЦ-ове е неверно. Те посочват, че през 2019г. ВЕЦ работят в условия на силно намален воден приток в сравнение със средните исторически стойности за страната, а отчетеното производството е с над 30% по-ниско от средните стойности за периода 2004 – 2019г.

Официалните данни от хидрометеорологичния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология показват, че общият обем на речния отток в страната за последното тримесечие на 2019 г. е с 31% по-малък от стойностите за 2018 г., а средномесечните водни стоежи са под месечните норми и са със стойности по-ниски спрямо предходната година. В резултат на това към днешна дата десетки централи на практика не работят или обработват единствено количества за осигуряване на минималния екологичен отток.

Асоциация „Хидроенергия“ призова да бъде представен коректно процеса на производство на енергия от ВЕЦ – в хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. След преработване на съответните количества, водата се връща в руслото на реката, без да има изменение в количествения състав.

От Асоциация „Хидроенергия“ подчертават, че България се прилага концепция за интегрираното управление на водните ресурси, която се изразява в следния приоритетен ред на водоползване: за питейно-битови нужди, за лечение и профилактика – само за минерални води, за земеделски цели, за други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика – е част от съобщението до медиите.