Анекс за пет месеца на „Социално подпомагане“

На сесията си в четвъртък съветниците взеха решени относно постъпило в Общинска администрация-Самоков писмо от Иван Карагеоргиев-директор на Дирекция „Социално подпомагане”-Самоков, с искане за продължаване на срока на договор за безвъзмездно управление на общински имот – сграда, „Китова къща“ за осъществяване на дейността на Отдел за закрила на детето.

ОбС Самоков упълномощи кмета да сключи анекс за продължаване на срока на действие на договора, касаещ безвъзмездно управление на ІІ-ри етаж от сградата с Агенция за социално подпомагане, като анексът да бъде със срок на действие пет месеца, считани от 04.05.2020г.